Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla kontrahentów / klientów / użytkowników newslettera

Zgodnie z art. 13 i 26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że Twoje dane osobowe są wspólnie przez Nas przetwarzane tj.:
 • Administratorzy danych osobowych
  Administratorami Państwa danych będziemy my:
  – podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa (dalej będziemy używać skrótu: „Grupa Lubawa”),
  – nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład Grupy Lubawa ale będące naszymi partnerami (dalej będziemy używać skrótu: „Zaufani Partnerzy”).
  Wspólnie nazywamy się Współadministratorami, osobno Administratorem.
  Współpraca ma na celu w szczególności zapewnienie Państwu najlepszej obsługi przy wykonywaniu umów oraz realizacji złożonych zamówień, lepszego dostosowania ofert do Państwa potrzeb, a także wykonywanie różnych badań i działań mających na celu sprawniejsze zarządzanie zasobami i dostosowanie ich do potrzeb naszych kontrahentów. Szczegółowe informacje dotyczące Administratorów znajdują się w pkt. 11 nn. Klauzuli.
 • Wspólne uzgodnienia między Administratorami

  W związku z tym, że Grupa Lubawa oraz Zaufani Partnerzy działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne Porozumienie. Każdy z Administratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się ze wszelkimi pytaniami. W szczególności uzgodniliśmy, że:

  1) Administrator pozyskujący dane osobowe jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO,
  2) każdy z Administratorów odpowiedzialny jest za umożliwienie Państwu wykonywania praw określonych w pkt 6, poprzez ustanowiony przez nas punkt kontaktowy (dane poniżej). Niezależnie od powyższego, mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgłaszając swoje żądania, wnioski lub zapytania każdemu z Administratorów. W takim przypadku Administrator, do którego skierują Państwo żądanie przekaże je pozostałym Administratorom w celu jego realizacji, a następnie udzieli Państwu odpowiedzi zgodnie z zasadami i w terminach określonych w art. 12 RODO,
  3) Administrator uzyskujący od Państwa dane osobowe odpowiedzialny jest za prawidłowość zebranych danych,
  4) Administrator Litex Service sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim dba także o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego systemów informatycznych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz ich organizację wewnętrzną zapewniającą najlepszą ochronę.

  Pełna treść zawartego Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi udostępniona zostanie przez powołanego przez Nas Inspektora Ochrony Danych, na każde Państwa zgłoszone żądanie.

 • Punkt kontaktowy
  Razem, postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą Państwo się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej.
  – E-mail: [email protected].
  – Adres korespondencyjny: nazwa firmy, ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra
 • Cele i podstawy przetwarzania

  Wspólnie ustaliliśmy cele przetwarzania Państwa danych. Będziemy przetwarzać dane osobowe:

  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy lub realizacji zamówienia i wszelkich czynności je poprzedzających,
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Państwu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych,
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będą przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego, a także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa,
  d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody – w przypadku jej udzielenia – będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.

 • Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi min. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowania działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy.
 • Prawa osób, których dane dotyczą oraz prawo do sprzeciwu


  a) posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Administratora bądź dane kontaktowe podane w pkt. 3 możecie Państwo skorzystać z powyższych uprawnień.
  b) niezależnie od postanowień wskazanych wyżej w lit. a), przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zbieranych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, a których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Administratora bądź dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wskazane w pkt. 3. W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  c) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 • Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej wykonaniu przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy. Przy czym w przypadku odrębnie udzielonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, który został uwzględniony w trybie określonym w pkt. 6 lit. a oraz w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określonym w pkt. 6 lit. b.

 • Przekazywanie danych poza EOG.
  Państwa dane mogą zostać przekazane do państw spoza EOG jednakże każdorazowo w przypadku takiego przekazania wdrożyliśmy odpowiednią kontrolę stopnia ochrony, w tym właściwych zabezpieczeń Państwa danych osobowych stosowanych przez Państwo trzecie lub organizację międzynarodową (jeżeli dotyczy).
 • Profilowanie.
  W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego możemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych osobowych służących docelowo opracowaniu przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań i otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.
 • Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.
 • Kto jest administratorem danych?
  Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy Lubawa, czyli podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Lubawa oraz Zaufani Partnerzy.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry